กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2664  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2663  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2662  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2661  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2660  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2659  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2658  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-01-2560 11:40:43  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2657  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-01-2560 11:40:43  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2656  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-01-2560 11:40:43  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2655  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-01-2560 11:40:43  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2654  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-01-2560 11:40:43  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2653  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-01-2560 11:40:43  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2652  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  18-01-2560 11:40:43  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2651  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองใหญ่  18-01-2560 10:48:24  อัพเวปจองสิทธื์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2650  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  16-01-2560 13:36:21  43 แฟ้มเดือน ธ.ค.59 ใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
2649  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-01-2560 11:32:08  บ้านบากส่ง Zero Report 8-14 มค. 2560   - ด่วน
2648  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-01-2560 09:28:18  Zeroreport 8-14 มค.60  - ด่วนมาก
2647  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-01-2560 09:07:23   รายงาน 506 (21-29) - 15 มกราคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2646  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-01-2560 10:42:32  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2645  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-01-2560 14:00:38  งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2644  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-01-2560 14:00:38  งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2643  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-01-2560 14:00:38  งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2642  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-01-2560 14:00:38  งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2641  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-01-2560 14:00:38  งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2640  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-01-2560 14:00:38  งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2639  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-01-2560 14:00:38  งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2638  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-01-2560 13:58:17  ตัวอย่างแบบฟอร์มขอไปราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2637  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-01-2560 13:58:17  ตัวอย่างแบบฟอร์มขอไปราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2636  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-01-2560 13:58:17  ตัวอย่างแบบฟอร์มขอไปราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2635  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-01-2560 13:58:17  ตัวอย่างแบบฟอร์มขอไปราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] 106 [107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |