กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2407  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  20-12-2559 14:05:36  สรุปสาเหตุการตาย ปี 57-59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2406  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-12-2559 14:05:36  สรุปสาเหตุการตาย ปี 57-59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2405  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  20-12-2559 14:05:36  สรุปสาเหตุการตาย ปี 57-59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2404  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  20-12-2559 14:05:36  สรุปสาเหตุการตาย ปี 57-59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2403  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  20-12-2559 13:54:21  แจ้งปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุวัคซีน IPV  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2402  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  20-12-2559 13:54:21  แจ้งปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุวัคซีน IPV  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2401  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  20-12-2559 13:54:21  แจ้งปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุวัคซีน IPV  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2400  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  20-12-2559 13:54:21  แจ้งปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุวัคซีน IPV  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2399  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-12-2559 13:54:21  แจ้งปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุวัคซีน IPV  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2398  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  20-12-2559 13:54:21  แจ้งปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุวัคซีน IPV  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2397  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  20-12-2559 13:54:21  แจ้งปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุวัคซีน IPV  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2396  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  20-12-2559 13:44:50  แจ้งสมัครสมาชิกการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2395  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  20-12-2559 13:44:50  แจ้งสมัครสมาชิกการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2394  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  20-12-2559 13:44:50  แจ้งสมัครสมาชิกการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2393  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  20-12-2559 13:44:50  แจ้งสมัครสมาชิกการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2392  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-12-2559 13:44:50  แจ้งสมัครสมาชิกการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2391  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  20-12-2559 13:44:50  แจ้งสมัครสมาชิกการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2390  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  20-12-2559 13:44:50  แจ้งสมัครสมาชิกการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2389  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  20-12-2559 13:17:31  สรุปการคัดกรอง DM/HT และ มะเร็งเต้านม ณ 19 ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2388  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  19-12-2559 14:50:21  สรุปการคัดกรอง DM/HT และ มะเร็งเต้านม ณ 19 ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2387  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  19-12-2559 14:50:21  สรุปการคัดกรอง DM/HT และ มะเร็งเต้านม ณ 19 ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2386  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  19-12-2559 14:50:21  สรุปการคัดกรอง DM/HT และ มะเร็งเต้านม ณ 19 ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2385  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  19-12-2559 14:50:21  สรุปการคัดกรอง DM/HT และ มะเร็งเต้านม ณ 19 ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2384  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  19-12-2559 14:50:21  สรุปการคัดกรอง DM/HT และ มะเร็งเต้านม ณ 19 ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2383  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  19-12-2559 14:50:21  สรุปการคัดกรอง DM/HT และ มะเร็งเต้านม ณ 19 ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2382  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-12-2559 14:50:21  สรุปการคัดกรอง DM/HT และ มะเร็งเต้านม ณ 19 ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2381  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-12-2559 13:48:13  ส่งรง.506 วันที่ 17-19 ธ.ค.59 คร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
2380  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-12-2559 10:57:32  สวนจิก 506 Zero report  - ด่วนที่สุด
2379  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-12-2559 09:36:47  รพ.สต.บ้านบาก ส่ง Zero Report 11-17 ธ.ค.59  - ด่วน
2378  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-12-2559 09:16:25   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 11 ธ.ค.59 - 17 ธ.ค.59  - ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124] 125 [126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |