กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2210  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-11-2559 11:01:30  สวนจิกส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2209  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  17-11-2559 10:41:39  ขอให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดช  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2208  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  17-11-2559 10:41:39  ขอให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดช  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2207  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  17-11-2559 10:41:39  ขอให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดช  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2206  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  17-11-2559 10:41:39  ขอให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดช  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2205  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  17-11-2559 10:41:39  ขอให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดช  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2204  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  17-11-2559 10:41:39  ขอให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดช  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2203  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-11-2559 10:41:39  ขอให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดช  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2202  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.บ้านบาก  17-11-2559 10:07:22  ส่งแผนยุทธศาสตร์ เมืองเปลือย แก้ไขยังไม่เสร็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2201  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.สวนจิก  17-11-2559 10:07:22  ส่งแผนยุทธศาสตร์ เมืองเปลือย แก้ไขยังไม่เสร็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2200  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.หนองใหญ่  17-11-2559 10:07:22  ส่งแผนยุทธศาสตร์ เมืองเปลือย แก้ไขยังไม่เสร็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2199  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.หนองแวงควง  17-11-2559 10:07:22  ส่งแผนยุทธศาสตร์ เมืองเปลือย แก้ไขยังไม่เสร็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2198  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-11-2559 10:07:22  ส่งแผนยุทธศาสตร์ เมืองเปลือย แก้ไขยังไม่เสร็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2197  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.บ้านบาก  17-11-2559 10:05:53  ส่งแผนยุทธศาสตร์อำเภอ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2196  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.สวนจิก  17-11-2559 10:05:53  ส่งแผนยุทธศาสตร์อำเภอ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2195  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.หนองใหญ่  17-11-2559 10:05:53  ส่งแผนยุทธศาสตร์อำเภอ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2194  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.หนองแวงควง  17-11-2559 10:05:53  ส่งแผนยุทธศาสตร์อำเภอ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2193  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-11-2559 10:05:53  ส่งแผนยุทธศาสตร์อำเภอ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2192  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  16-11-2559 20:43:49  ส่ง 43 แฟ้มใหม่ล่าสุดจ้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2191  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานพัสดุ(รพ)  16-11-2559 10:36:40  เบิกวัสดุการแพทย์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2190  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-11-2559 08:55:59  ส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2189  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  15-11-2559 08:43:57  โพธิ์ทอง ส่ง HI CI 11 พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2188  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-11-2559 18:10:24  รายงาน 506 (721-729) -13 พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2187  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  14-11-2559 17:55:14  ส่งข้อมูล43แฟ้ม.2  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2186  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  14-11-2559 17:49:34  ส่งงาน.1  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2185  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  14-11-2559 15:40:38  43 แฟ้ม ต.ค59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2184  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-11-2559 13:09:06  รายงาน 3 เก็บ 5 ส ตำบลบ้านบาก 11 พฤศจิกายน 2559   มีไฟล์แนบ ด่วน
2183  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-11-2559 10:57:43  Zeroreport 6-12 พ.ย.59  - ด่วนมาก
2182  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-11-2559 10:52:34  รายงาน 3 เก็บ 5 ส ตำบลศรีสมเด็จ 11 พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2181  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-11-2559 10:43:50  บ้านบาก ส่ง zero report สัปดาห์ 5-13 พ.ย.59   - ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6082 ข่าว รวม : 203 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130] 131 [132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |