กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1453  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-07-2559 12:01:11  รายงาน 506 (475-479) -24 กรกฎาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1452  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-07-2559 11:02:03  อบรมกินอยู่อย่างสง่าและอ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1451  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-07-2559 11:02:03  อบรมกินอยู่อย่างสง่าและอ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1450  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  25-07-2559 11:02:03  อบรมกินอยู่อย่างสง่าและอ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1449  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-07-2559 11:02:03  อบรมกินอยู่อย่างสง่าและอ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1448  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  25-07-2559 11:02:03  อบรมกินอยู่อย่างสง่าและอ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1447  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  25-07-2559 11:02:03  อบรมกินอยู่อย่างสง่าและอ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1446  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-07-2559 11:02:03  อบรมกินอยู่อย่างสง่าและอ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1445  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-07-2559 09:39:17  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 17-23 ก.ค.59  - ด่วนมาก
1444  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-07-2559 09:23:18  ส่งzero report 16-24 ก.ค.59  - ด่วน
1443  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-07-2559 13:45:24  506 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1442  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  22-07-2559 13:49:21  การดำเนินงานตามมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1441  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  22-07-2559 13:49:21  การดำเนินงานตามมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1440  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-07-2559 13:49:21  การดำเนินงานตามมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1439  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  22-07-2559 13:49:21  การดำเนินงานตามมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1438  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  22-07-2559 13:49:21  การดำเนินงานตามมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1437  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-07-2559 13:49:21  การดำเนินงานตามมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1436  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-07-2559 13:49:21  การดำเนินงานตามมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1435  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1434  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1433  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1432  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1431  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1430  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1429  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1428  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  22-07-2559 08:44:44  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1427  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  22-07-2559 08:44:44  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1426  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  22-07-2559 08:44:44  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1425  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  22-07-2559 08:44:44  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1424  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  22-07-2559 08:44:44  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5475 ข่าว รวม : 183 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135] 136 [137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |