กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1314  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  01-07-2559 11:33:08  เชิญประชุมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CPP  มีไฟล์แนบ ด่วน
1313  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  01-07-2559 11:33:08  เชิญประชุมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CPP  มีไฟล์แนบ ด่วน
1312  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  01-07-2559 11:33:08  เชิญประชุมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CPP  มีไฟล์แนบ ด่วน
1311  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  01-07-2559 11:33:08  เชิญประชุมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CPP  มีไฟล์แนบ ด่วน
1310  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-07-2559 11:33:08  เชิญประชุมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CPP  มีไฟล์แนบ ด่วน
1309  นายยุทธดนัย รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-07-2559 11:17:48  สวนจิกส่ง 5 ส ใข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1308  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  01-07-2559 10:55:30  ส่งรายงานผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1307  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-07-2559 10:01:31  ส่งรายงาน 506 (410-420) - 1 กรกฎาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1306  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-06-2559 11:41:33  เบิกวัคซีนเดือน กค.59คะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1305  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  29-06-2559 14:58:10  รายงานตัวชี้วัด 9 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1304  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-06-2559 14:40:38  ส่งรง.506 วันที่ 27-29 มิย59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1303  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม กลุ่มงานเวชฯ  29-06-2559 14:15:29  แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1302  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.บ้านบาก  29-06-2559 14:15:29  แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1301  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  29-06-2559 14:15:29  แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1300  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.สวนจิก  29-06-2559 14:15:29  แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1299  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองใหญ่  29-06-2559 14:15:29  แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1298  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.เมืองเปลือย  29-06-2559 14:15:29  แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1297  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองแวงควง  29-06-2559 14:15:29  แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1296  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-06-2559 14:15:29  แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1295  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1294  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1293  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1292  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1291  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1290  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1289  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1288  แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ งานข้อมูล/43แฟัม กลุ่มงานเวชฯ  29-06-2559 14:08:54  ให้ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1287  แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.บ้านบาก  29-06-2559 14:08:54  ให้ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1286  แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  29-06-2559 14:08:54  ให้ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1285  แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.สวนจิก  29-06-2559 14:08:54  ให้ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150] 151 [152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |