กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1530  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-08-2559 15:20:29  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการนานาชาติ 3-5 ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1529  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-08-2559 15:20:29  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการนานาชาติ 3-5 ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1528  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-08-2559 15:20:29  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการนานาชาติ 3-5 ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1527  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  02-08-2559 13:12:22  รายงานล้านลดล้านเพิ่ม 2  มีไฟล์แนบ ด่วน
1526  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-08-2559 11:23:31  ขอให้ส่งรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยฯหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปี 2559  - ด่วนที่สุด
1525  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-08-2559 11:23:31  ขอให้ส่งรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยฯหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปี 2559  - ด่วนที่สุด
1524  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-08-2559 11:23:31  ขอให้ส่งรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยฯหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปี 2559  - ด่วนที่สุด
1523  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-08-2559 11:23:31  ขอให้ส่งรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยฯหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปี 2559  - ด่วนที่สุด
1522  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-08-2559 11:23:31  ขอให้ส่งรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยฯหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปี 2559  - ด่วนที่สุด
1521  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-08-2559 11:23:31  ขอให้ส่งรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยฯหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปี 2559  - ด่วนที่สุด
1520  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-08-2559 11:16:23  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ช่วงเข้าพรรษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1519  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-08-2559 11:16:23  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ช่วงเข้าพรรษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1518  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-08-2559 11:16:23  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ช่วงเข้าพรรษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1517  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-08-2559 11:16:23  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ช่วงเข้าพรรษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1516  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-08-2559 11:16:23  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ช่วงเข้าพรรษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1515  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-08-2559 11:16:23  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ช่วงเข้าพรรษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1514  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-08-2559 11:16:23  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ช่วงเข้าพรรษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1513  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-08-2559 09:14:00  วาระประชุมเดือน กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1512  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-08-2559 09:14:00  วาระประชุมเดือน กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1511  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-08-2559 09:14:00  วาระประชุมเดือน กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1510  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-08-2559 09:14:00  วาระประชุมเดือน กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1509  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-08-2559 09:14:00  วาระประชุมเดือน กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1508  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-08-2559 09:14:00  วาระประชุมเดือน กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1507  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-08-2559 09:14:00  วาระประชุมเดือน กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1506  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-08-2559 15:21:56  สวนจิกส่ง506 zeroreport  - ด่วนที่สุด
1505  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  01-08-2559 13:57:03  ส่งประเมินขึ้นทะเบียน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1504  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  01-08-2559 11:46:51  สวนจิกส่งแบบประเมินหน่วยขึ่นทะเบียน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1503  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-08-2559 10:04:22  บ้านบากส่ง Zeroreport 24-30 ก.ค.59   - ด่วน
1502  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-08-2559 09:49:56  ส่งรง.506 วันที่ 28-30 ก.ค.59จำนวน 2 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1501  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-08-2559 09:43:59   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 24 ก.ค.- 30ก.ค.59  - ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] 154 [155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |