กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1194  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  17-06-2559 14:46:59  ส่งรายงาน 506 (370-383)-16 มิถุนายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1193  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  15-06-2559 15:34:22  ส่งรง.506 วันที่ 13-15มิย59จำนวน3รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1192  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  14-06-2559 21:00:03  43 แฟ้ม พ.ค.แก้ไขแล้ว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1191  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1190  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1189  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1188  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1187  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1186  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1185  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1184  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานพัสดุ(รพ)  14-06-2559 13:28:50  ส่งใบเบิกพัสดุรพ.สต.โพธิ์สัย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1183  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1182  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1181  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1180  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1179  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1178  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1177  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1176  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-06-2559 16:20:45  บ้านบาก ส่ง HI 10 มิ.ย.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1175  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-06-2559 13:25:34   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 5 มิ.ย. - 11 มิ.ย.59  - ด่วน
1174  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-06-2559 13:01:02  ส่งzero report 4-12 มิ.ย.59  - ด่วนมาก
1173  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-06-2559 11:36:45  ส่งรายงาน 506 (359-369) - 12 มิถุนายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1172  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-06-2559 09:03:43  สวนจิกส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1171  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-06-2559 09:02:20  สวนจิกส่ง 506 report  - ด่วนมาก
1170  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  10-06-2559 16:19:31  43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1169  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.เมืองเปลือย  10-06-2559 16:06:21  43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1168  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-06-2559 15:19:45  ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนการระบาด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1167  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-06-2559 15:19:45  ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนการระบาด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1166  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-06-2559 15:19:45  ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนการระบาด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1165  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-06-2559 15:19:45  ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนการระบาด  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154] 155 [156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |