กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1297  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองแวงควง  29-06-2559 14:15:29  แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1296  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-06-2559 14:15:29  แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1295  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1294  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1293  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1292  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1291  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1290  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1289  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-06-2559 14:14:50  ขอข้ิอมูลเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1288  แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ งานข้อมูล/43แฟัม กลุ่มงานเวชฯ  29-06-2559 14:08:54  ให้ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1287  แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.บ้านบาก  29-06-2559 14:08:54  ให้ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1286  แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  29-06-2559 14:08:54  ให้ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1285  แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.สวนจิก  29-06-2559 14:08:54  ให้ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1284  แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองใหญ่  29-06-2559 14:08:54  ให้ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1283  แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.เมืองเปลือย  29-06-2559 14:08:54  ให้ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1282  แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองแวงควง  29-06-2559 14:08:54  ให้ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1281  แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-06-2559 14:08:54  ให้ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1280  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานพัสดุ(รพ)  29-06-2559 12:19:43  เบิกพัสดุ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1279  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-06-2559 12:04:15  แบบรายงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4-8 กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1278  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-06-2559 12:04:15  แบบรายงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4-8 กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1277  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-06-2559 12:04:15  แบบรายงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4-8 กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1276  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-06-2559 12:04:15  แบบรายงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4-8 กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1275  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-06-2559 12:04:15  แบบรายงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4-8 กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1274  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-06-2559 12:04:15  แบบรายงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4-8 กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1273  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-06-2559 12:04:15  แบบรายงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4-8 กค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1272  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  29-06-2559 12:00:31  ผลงาน 9 เดือน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1271  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-06-2559 11:49:26  (ผู้รับผิดชอบงาน) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1270  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-06-2559 11:49:26  (ผู้รับผิดชอบงาน) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1269  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-06-2559 11:49:26  (ผู้รับผิดชอบงาน) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1268  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-06-2559 11:49:26  (ผู้รับผิดชอบงาน) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161] 162 [163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |