กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1237  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-06-2559 14:25:17  ส่งรายงาน 506 (394-402) - 22 มิถุนายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1236  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-06-2559 13:30:17  ส่งรายงาน 506 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1235  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  23-06-2559 13:14:03  สวนจิกส่งผลงาน 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1234  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  23-06-2559 10:00:38  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1233  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  23-06-2559 10:00:38  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1232  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  23-06-2559 10:00:38  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1231  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  23-06-2559 10:00:38  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1230  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  23-06-2559 10:00:38  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1229  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  23-06-2559 10:00:38  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1228  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-06-2559 10:00:38  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1227  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-06-2559 16:25:00  ส่ง 506 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1226  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  22-06-2559 15:21:34  ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัว  มีไฟล์แนบ ด่วน
1225  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  22-06-2559 15:21:34  ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัว  มีไฟล์แนบ ด่วน
1224  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-06-2559 15:21:34  ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัว  มีไฟล์แนบ ด่วน
1223  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  22-06-2559 15:21:34  ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัว  มีไฟล์แนบ ด่วน
1222  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  22-06-2559 15:21:34  ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัว  มีไฟล์แนบ ด่วน
1221  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-06-2559 15:21:34  ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัว  มีไฟล์แนบ ด่วน
1220  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-06-2559 15:21:34  ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัว  มีไฟล์แนบ ด่วน
1219  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-06-2559 14:47:24  บ้านบาก ส่ง HI 18 มิ.ย.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1218  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  22-06-2559 14:38:18  MPI เดือน พฤษภาคม 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1217  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-06-2559 14:09:21  บ้านบากส่ง 506 จำนวน 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1216  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-06-2559 14:05:14  ส่งรง.506 วันที่ 20-22มิย59จำนวน 2 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1215  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  21-06-2559 13:45:46  โพธิ์ทอง ส่ง MPI พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1214  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  21-06-2559 13:05:08  โพธิ์ทอง ส่งสรุปผลงาน 9 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1213  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  21-06-2559 13:04:05  โพธิ์ทอง ส่งสรุปผลงาน 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1212  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  21-06-2559 11:30:50  ส่งผลงานการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีปี59คร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1211  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-06-2559 09:51:22  06ส่งรง5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
1210  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  20-06-2559 15:24:46  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1209  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  20-06-2559 15:07:44  506 zeroreport 12-18 มิ.ย.59 ครับ  - ด่วนที่สุด
1208  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  20-06-2559 14:32:46  ส่งรายงาน 506 (384-393) -19 มิถุนายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163] 164 [165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |