กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1110  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  09-06-2559 10:38:55  สวนจิกส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1109  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) สสอ.ศรีสมเด็จ  09-06-2559 10:20:13  ตัวอย่างงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  มีไฟล์แนบ ด่วน
1108  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  09-06-2559 10:20:13  ตัวอย่างงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  มีไฟล์แนบ ด่วน
1107  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  09-06-2559 10:20:13  ตัวอย่างงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  มีไฟล์แนบ ด่วน
1106  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  09-06-2559 10:20:13  ตัวอย่างงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  มีไฟล์แนบ ด่วน
1105  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  09-06-2559 10:20:13  ตัวอย่างงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  มีไฟล์แนบ ด่วน
1104  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  09-06-2559 10:20:13  ตัวอย่างงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  มีไฟล์แนบ ด่วน
1103  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  09-06-2559 10:20:13  ตัวอย่างงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  มีไฟล์แนบ ด่วน
1102  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-06-2559 10:20:13  ตัวอย่างงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  มีไฟล์แนบ ด่วน
1101  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานข้อมูล/43แฟัม  09-06-2559 09:10:55  43 แฟ้ม รพ.สต.บ้านบา  มีไฟล์แนบ ด่วน
1100  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  08-06-2559 16:46:53  43 แฟ้ม โพธิ์ทอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1099  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-06-2559 16:45:58  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1098  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  08-06-2559 15:34:32  43 แฟ้ม พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1097  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-06-2559 14:48:58  ส่งรง.506 วันที่ 6-8มิ.ย.59จำนวน3รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1096  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  08-06-2559 14:47:40  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก พ.ค59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1095  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  08-06-2559 14:31:41  ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1094  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-06-2559 13:36:00  บ้านบากส่ง 506 จำนวน 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1093  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-06-2559 11:06:32  ส่ง 506 1 รายครับ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1092  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-06-2559 09:50:38  ขอข้อมูลอนามัยแม่และเด็กเดือน พค.59  - ด่วน
1091  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  08-06-2559 09:50:38  ขอข้อมูลอนามัยแม่และเด็กเดือน พค.59  - ด่วน
1090  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-06-2559 09:50:38  ขอข้อมูลอนามัยแม่และเด็กเดือน พค.59  - ด่วน
1089  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1088  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1087  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1086  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1085  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1084  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1083  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1082  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1081  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  08-06-2559 09:18:34  วาระการประชุมครั้งที่แล้ว 9 มกราคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167] 168 [169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |