กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

773  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  22-04-2559 11:12:09  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
772  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  22-04-2559 11:11:48  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
771  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  22-04-2559 11:11:07  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
770  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-04-2559 11:10:32  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
769  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-04-2559 11:09:54  5 ส. ค่าความชุกลูกน้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
768  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-04-2559 10:29:17  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
767  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
766  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
765  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
764  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
763  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
762  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
761  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
760  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
759  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
758  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
757  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
756  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
755  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
754  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
753  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  19-04-2559 12:20:56  MPIมีค59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
752  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  19-04-2559 10:19:53  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการระบาดวิทยา  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
751  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  19-04-2559 10:18:20  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
750  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  19-04-2559 09:27:54  โพธิ์ทอง ส่ง MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
749  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 15:32:37  ส่งรายงาน 506 (233-239) -17 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
748  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานควบคุมโรค(รพ)  18-04-2559 14:58:05  สวนจิกส่ง5ส150459  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
747  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  18-04-2559 14:22:07  ส่งหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 20-22 เมษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
746  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-04-2559 14:22:07  ส่งหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 20-22 เมษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
745  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-04-2559 14:22:07  ส่งหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 20-22 เมษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
744  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-04-2559 14:22:07  ส่งหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 20-22 เมษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168] 169 [170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |