กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

583  โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-03-2559 14:28:56  รายงานการสำรวจBIประจำสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วน
582  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-03-2559 14:28:14  โพธิ์ทอง ส่งรายค่า HI  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
581  ดรุณี รพ.สต.เมืองเปลือย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  25-03-2559 13:49:16  รายชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน  มีไฟล์แนบ ด่วน
580  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-03-2559 09:22:22  รายงานโรคไข้เลือดออก และ 5 ส.ประจำสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
579  รวงทอง ดังก้อง รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  24-03-2559 15:49:09  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งรายงานหมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วน
578  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  24-03-2559 09:30:48  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
577  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-03-2559 18:36:02  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
576  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  23-03-2559 15:35:56  เบิกยารอบมีนาคม รพ.สต.โพธิ์สัย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
575  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  23-03-2559 15:32:23  รายงานลดเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
574  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  23-03-2559 15:30:25  ส่งรายงานสัปดาห์ลดเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
573  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-03-2559 14:55:57  ส่งรายงาน 506 (180-189) - 22 มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
572  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-03-2559 14:54:47  ส่งรง.506 วันที่ 21-23 มีค 59จำนวนำ3รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
571  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.บ้านบาก  23-03-2559 14:24:33  เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
570  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  23-03-2559 14:24:33  เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
569  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.สวนจิก  23-03-2559 14:24:33  เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
568  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองใหญ่  23-03-2559 14:24:33  เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
567  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  23-03-2559 14:24:33  เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
566  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองแวงควง  23-03-2559 14:24:33  เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
565  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-03-2559 14:24:33  เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
564  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  22-03-2559 15:11:23  เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
563  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-03-2559 15:52:49  ขอข้อมูลรายงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ  มีไฟล์แนบ ด่วน
562  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-03-2559 15:52:49  ขอข้อมูลรายงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ  มีไฟล์แนบ ด่วน
561  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-03-2559 15:52:49  ขอข้อมูลรายงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ  มีไฟล์แนบ ด่วน
560  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-03-2559 15:52:49  ขอข้อมูลรายงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ  มีไฟล์แนบ ด่วน
559  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-03-2559 15:52:49  ขอข้อมูลรายงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ  มีไฟล์แนบ ด่วน
558  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  21-03-2559 15:52:49  ขอข้อมูลรายงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ  มีไฟล์แนบ ด่วน
557  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-03-2559 15:52:49  ขอข้อมูลรายงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ  มีไฟล์แนบ ด่วน
556  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-03-2559 15:08:54  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เยี่ยมเสริมพลัง  มีไฟล์แนบ ด่วน
555  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-03-2559 15:08:54  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เยี่ยมเสริมพลัง  มีไฟล์แนบ ด่วน
554  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-03-2559 15:08:54  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เยี่ยมเสริมพลัง  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185] 186 [187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |