กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4904  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-05-2561 15:38:02  ส่งแผนสร้างสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4903  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4902  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4901  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4900  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4899  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4898  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4897  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4896  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.บ้านบาก  30-05-2561 13:43:24  แบบประเมินการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4895  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  30-05-2561 13:43:24  แบบประเมินการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4894  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.สวนจิก  30-05-2561 13:43:24  แบบประเมินการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4893  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองใหญ่  30-05-2561 13:43:24  แบบประเมินการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4892  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-05-2561 13:43:24  แบบประเมินการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4891  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองแวงควง  30-05-2561 13:43:24  แบบประเมินการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4890  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-05-2561 13:43:24  แบบประเมินการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4889  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  30-05-2561 13:39:27  คำสั่ง คณะกรรรมการทำงาน คบส.ประจำ CUP ศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4888  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.บ้านบาก  30-05-2561 13:39:27  คำสั่ง คณะกรรรมการทำงาน คบส.ประจำ CUP ศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4887  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  30-05-2561 13:39:27  คำสั่ง คณะกรรรมการทำงาน คบส.ประจำ CUP ศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4886  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.สวนจิก  30-05-2561 13:39:27  คำสั่ง คณะกรรรมการทำงาน คบส.ประจำ CUP ศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4885  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองใหญ่  30-05-2561 13:39:27  คำสั่ง คณะกรรรมการทำงาน คบส.ประจำ CUP ศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4884  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-05-2561 13:39:27  คำสั่ง คณะกรรรมการทำงาน คบส.ประจำ CUP ศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4883  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองแวงควง  30-05-2561 13:39:27  คำสั่ง คณะกรรรมการทำงาน คบส.ประจำ CUP ศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4882  ภญ.พิทยาภรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-05-2561 13:39:27  คำสั่ง คณะกรรรมการทำงาน คบส.ประจำ CUP ศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4881  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.บ้านบาก  30-05-2561 13:36:09  แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดประจำ รพสต.  มีไฟล์แนบ ด่วน
4880  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  30-05-2561 13:36:09  แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดประจำ รพสต.  มีไฟล์แนบ ด่วน
4879  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.สวนจิก  30-05-2561 13:36:09  แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดประจำ รพสต.  มีไฟล์แนบ ด่วน
4878  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองใหญ่  30-05-2561 13:36:09  แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดประจำ รพสต.  มีไฟล์แนบ ด่วน
4877  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-05-2561 13:36:09  แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดประจำ รพสต.  มีไฟล์แนบ ด่วน
4876  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองแวงควง  30-05-2561 13:36:09  แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดประจำ รพสต.  มีไฟล์แนบ ด่วน
4875  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-05-2561 13:36:09  แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดประจำ รพสต.  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 42 [43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |