กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

4531  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  13-03-2561 17:02:04  43 แฟ้ม ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4530  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  13-03-2561 17:02:04  43 แฟ้ม ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4529  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  13-03-2561 13:24:02  ส่ง 43 แฟ้มเดือนกุมภาพันธ์ 61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4528  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4527  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4526  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4525  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4524  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4523  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4522  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4521  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  12-03-2561 12:21:05  06ส่งMPIเดือนกุมภาพันธ์ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4520  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  11-03-2561 23:12:51  MPI กุมภาพันธ์ 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4519  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  09-03-2561 08:43:56  ส่ง43แฟ้มเดือนกพ.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4518  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  08-03-2561 15:57:28  43 แฟ้มเพื่อประกอบการเบิกยา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4517  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  08-03-2561 15:56:40  เบืกยาเดือนมีนาคม 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4516  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  07-03-2561 16:37:30  เบิกวัคซีนเดือนมีนาคม61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4515  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  07-03-2561 16:37:30  เบิกวัคซีนเดือนมีนาคม61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4514  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  06-03-2561 13:58:34  หนองแวงควงส่งรายงานยา ใก้ลหมดอายุเดือน กพ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4513  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  06-03-2561 13:57:19  หนองแวงควงส่งรายงานยา เดือน กพ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4512  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  06-03-2561 10:08:36  MPI เดือน กุมภาพันธ์ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4511  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  05-03-2561 14:11:40  แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4510  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  05-03-2561 14:11:40  แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4509  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  05-03-2561 14:11:40  แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4508  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-03-2561 14:11:40  แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4507  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  05-03-2561 14:11:40  แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4506  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-03-2561 14:11:40  แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4505  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  05-03-2561 14:11:40  แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4504  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  05-03-2561 13:33:16  เชิญอบรม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  มีไฟล์แนบ ด่วน
4503  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  05-03-2561 13:33:16  เชิญอบรม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  มีไฟล์แนบ ด่วน
4502  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  05-03-2561 13:33:16  เชิญอบรม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 44 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |