กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

4501  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-03-2561 13:33:16  เชิญอบรม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  มีไฟล์แนบ ด่วน
4500  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  05-03-2561 13:33:16  เชิญอบรม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  มีไฟล์แนบ ด่วน
4499  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-03-2561 13:33:16  เชิญอบรม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  มีไฟล์แนบ ด่วน
4498  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  05-03-2561 13:33:16  เชิญอบรม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  มีไฟล์แนบ ด่วน
4497  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  05-03-2561 11:57:54  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4496  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  05-03-2561 11:57:54  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4495  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  05-03-2561 11:57:54  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4494  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-03-2561 11:57:54  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4493  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  05-03-2561 11:57:54  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4492  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-03-2561 11:57:54  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4491  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  05-03-2561 11:57:54  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4490  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  05-03-2561 11:17:20  คำสั่ง และ ประกาศ ตามนโยบายการใช้พลังงานของหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4489  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  05-03-2561 11:17:20  คำสั่ง และ ประกาศ ตามนโยบายการใช้พลังงานของหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4488  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  05-03-2561 11:17:20  คำสั่ง และ ประกาศ ตามนโยบายการใช้พลังงานของหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4487  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-03-2561 11:17:20  คำสั่ง และ ประกาศ ตามนโยบายการใช้พลังงานของหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4486  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  05-03-2561 11:17:20  คำสั่ง และ ประกาศ ตามนโยบายการใช้พลังงานของหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4485  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-03-2561 11:17:20  คำสั่ง และ ประกาศ ตามนโยบายการใช้พลังงานของหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4484  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  05-03-2561 11:17:20  คำสั่ง และ ประกาศ ตามนโยบายการใช้พลังงานของหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4483  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  05-03-2561 09:57:45  อบรมเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4482  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-03-2561 09:57:45  อบรมเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4481  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  02-03-2561 19:02:38  ส่งรายงานแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
4480  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-03-2561 10:15:00  แจ้งแผนออกติดตามกํากับงานหลักประกันสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4479  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-03-2561 10:15:00  แจ้งแผนออกติดตามกํากับงานหลักประกันสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4478  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-03-2561 10:15:00  แจ้งแผนออกติดตามกํากับงานหลักประกันสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4477  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-03-2561 10:15:00  แจ้งแผนออกติดตามกํากับงานหลักประกันสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4476  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-03-2561 10:15:00  แจ้งแผนออกติดตามกํากับงานหลักประกันสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4475  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-03-2561 10:15:00  แจ้งแผนออกติดตามกํากับงานหลักประกันสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4474  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-03-2561 10:15:00  แจ้งแผนออกติดตามกํากับงานหลักประกันสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4473  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  28-02-2561 15:08:09  แผนตรวจสุขภาพประจำปี 2561(รายชื่อ ส่งใหม่)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4472  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  28-02-2561 15:08:09  แผนตรวจสุขภาพประจำปี 2561(รายชื่อ ส่งใหม่)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 45 [46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |