กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

4411  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  19-02-2561 11:44:56  ส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4410  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  19-02-2561 11:44:56  ส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4409  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  19-02-2561 11:44:56  ส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4408  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  19-02-2561 11:44:56  ส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4407  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  19-02-2561 11:44:56  ส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4406  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-02-2561 11:44:56  ส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4405  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  16-02-2561 11:51:39  MPI ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4404  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  15-02-2561 15:57:46  MPI มกราคม 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4403  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  14-02-2561 11:48:18  MPI มกราคม 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4402  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-02-2561 13:31:16  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4401  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-02-2561 13:31:16  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4400  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-02-2561 13:31:16  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4399  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-02-2561 13:31:16  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4398  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-02-2561 13:31:16  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4397  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-02-2561 13:31:16  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4396  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-02-2561 13:31:16  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4395  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4394  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4393  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4392  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4391  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4390  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4389  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4388  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4387  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4386  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4385  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4384  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4383  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4382  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] 48 [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |