กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

4108  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-12-2560 12:52:24  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
4107  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-12-2560 12:52:24  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
4106  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-12-2560 12:52:24  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
4105  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-12-2560 12:52:24  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
4104  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  18-12-2560 12:52:24  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
4103  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  17-12-2560 12:07:45  ส่ง mpi เดือน พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4102  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  16-12-2560 09:07:26  ส่งคืน MPI เดือน ต.ค.60-พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4101  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  16-12-2560 09:04:22  ส่งคืน MPI เดือน ต.ค.60-พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4100  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  16-12-2560 09:03:54  ส่งคืน MPI เดือน ต.ค.60-พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4099  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  16-12-2560 09:03:26  ส่งคืน MPI เดือน ต.ค.60-พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4098  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  12-12-2560 14:31:31  ส่ง43แฟ้มเดือนพย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4097  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  12-12-2560 14:17:21  MPI ต.ค.-พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4096  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  12-12-2560 11:16:44  43 แฟ้ม พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4095  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  12-12-2560 11:16:44  43 แฟ้ม พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4094  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.บ้านบาก  12-12-2560 10:49:54  Poster ในการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4093  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  12-12-2560 10:49:54  Poster ในการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4092  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.สวนจิก  12-12-2560 10:49:54  Poster ในการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4091  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองใหญ่  12-12-2560 10:49:54  Poster ในการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4090  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  12-12-2560 10:49:54  Poster ในการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4089  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองแวงควง  12-12-2560 10:49:54  Poster ในการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4088  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  12-12-2560 10:49:54  Poster ในการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4087  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.บ้านบาก  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4086  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4085  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.สวนจิก  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4084  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองใหญ่  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4083  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4082  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองแวงควง  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4081  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4080  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.บ้านบาก  12-12-2560 10:26:55  แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (Antibiotic smart use)  มีไฟล์แนบ ด่วน
4079  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  12-12-2560 10:26:55  แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (Antibiotic smart use)  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5520 ข่าว รวม : 184 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] 49 [50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |