กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

6023  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  19-02-2563 09:41:54  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7/63  มีไฟล์แนบ ด่วน
6022  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  19-02-2563 09:41:54  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7/63  มีไฟล์แนบ ด่วน
6021  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  19-02-2563 09:41:54  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7/63  มีไฟล์แนบ ด่วน
6020  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  19-02-2563 09:41:54  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7/63  มีไฟล์แนบ ด่วน
6019  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-02-2563 09:41:54  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7/63  มีไฟล์แนบ ด่วน
6018  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-02-2563 11:21:46  ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำวิชำกำรด้ำนโรคมะเร็ง ครั้งที่ ๑๑  มีไฟล์แนบ ด่วน
6017  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-02-2563 11:21:46  ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำวิชำกำรด้ำนโรคมะเร็ง ครั้งที่ ๑๑  มีไฟล์แนบ ด่วน
6016  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-02-2563 11:21:46  ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำวิชำกำรด้ำนโรคมะเร็ง ครั้งที่ ๑๑  มีไฟล์แนบ ด่วน
6015  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-02-2563 11:21:46  ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำวิชำกำรด้ำนโรคมะเร็ง ครั้งที่ ๑๑  มีไฟล์แนบ ด่วน
6014  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-02-2563 11:21:46  ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำวิชำกำรด้ำนโรคมะเร็ง ครั้งที่ ๑๑  มีไฟล์แนบ ด่วน
6013  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-02-2563 11:21:46  ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำวิชำกำรด้ำนโรคมะเร็ง ครั้งที่ ๑๑  มีไฟล์แนบ ด่วน
6012  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  18-02-2563 11:21:46  ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำวิชำกำรด้ำนโรคมะเร็ง ครั้งที่ ๑๑  มีไฟล์แนบ ด่วน
6011  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-02-2563 11:20:04  ขอเชิญประชุมโครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๓  มีไฟล์แนบ ด่วน
6010  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-02-2563 11:20:04  ขอเชิญประชุมโครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๓  มีไฟล์แนบ ด่วน
6009  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-02-2563 11:20:04  ขอเชิญประชุมโครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๓  มีไฟล์แนบ ด่วน
6008  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  17-02-2563 16:58:02  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ม.ค.63  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
6007  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  17-02-2563 15:38:14  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ม.ค.63  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
6006  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  17-02-2563 14:50:25  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ม.ค.63  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
6005  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  17-02-2563 14:49:20  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ม.ค.63  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
6004  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-02-2563 14:47:32  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ม.ค.63  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
6003  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  14-02-2563 11:39:21  ส่ง MPI เดือน ม.ค.63  มีไฟล์แนบ ด่วน
6002  นายเกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  11-02-2563 15:48:14  รายงาน MPI เดือน ม.ค.63  มีไฟล์แนบ ด่วน
6001  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  11-02-2563 10:55:08  โพธิ์สัยส่งMPIเดือนมกราคม2563  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
6000  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  11-02-2563 09:22:20  MPI ม.ค.63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5999  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  04-02-2563 15:35:15  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน มกราคม 2563  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5998  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-02-2563 15:34:15  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน กุมภาพันธ์ 2563  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5997  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  04-02-2563 13:28:44  แจ้งการปรับแก้ไขรายละเอียนตัวชี้วัดและปรับรายงานแสดงผลตัวชี้วัด NCD ปี 63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5996  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  04-02-2563 13:28:44  แจ้งการปรับแก้ไขรายละเอียนตัวชี้วัดและปรับรายงานแสดงผลตัวชี้วัด NCD ปี 63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5995  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  04-02-2563 13:28:44  แจ้งการปรับแก้ไขรายละเอียนตัวชี้วัดและปรับรายงานแสดงผลตัวชี้วัด NCD ปี 63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5994  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  04-02-2563 13:28:44  แจ้งการปรับแก้ไขรายละเอียนตัวชี้วัดและปรับรายงานแสดงผลตัวชี้วัด NCD ปี 63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |