กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4581  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  15-03-2561 14:26:23   แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4580  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  15-03-2561 14:26:23   แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4579  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  15-03-2561 14:26:23   แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4578  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  15-03-2561 14:26:23   แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4577  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  15-03-2561 14:26:23   แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4576  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  15-03-2561 14:26:23   แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4575  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  15-03-2561 14:26:23   แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4574  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  15-03-2561 13:45:12  รายงานผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4573  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  15-03-2561 13:45:12  รายงานผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4572  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  15-03-2561 13:45:12  รายงานผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4571  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  15-03-2561 13:45:12  รายงานผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4570  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  15-03-2561 13:45:12  รายงานผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4569  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  15-03-2561 13:45:12  รายงานผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4568  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  15-03-2561 13:45:12  รายงานผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4567  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  15-03-2561 13:32:04  คำสั่งให้ข้าราชการที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ รับราชการต่อไป  มีไฟล์แนบ ด่วน
4566  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  15-03-2561 12:58:49  ส่ง MPI เดือน กุมภาพันธ์ 2561  - ด่วนมาก
4565  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  15-03-2561 10:47:12  เชิญเข้าอบรมหลักสูตรงานระบาดวิทยา  มีไฟล์แนบ ด่วน
4564  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.บ้านบาก  14-03-2561 16:16:04  แบบประเมินความพึงพอใจในชุมชน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4563  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  14-03-2561 16:16:04  แบบประเมินความพึงพอใจในชุมชน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4562  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.สวนจิก  14-03-2561 16:16:04  แบบประเมินความพึงพอใจในชุมชน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4561  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองใหญ่  14-03-2561 16:16:04  แบบประเมินความพึงพอใจในชุมชน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4560  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.เมืองเปลือย  14-03-2561 16:16:04  แบบประเมินความพึงพอใจในชุมชน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4559  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองแวงควง  14-03-2561 16:16:04  แบบประเมินความพึงพอใจในชุมชน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4558  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-03-2561 16:16:04  แบบประเมินความพึงพอใจในชุมชน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4557  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-03-2561 11:57:53  ส่งผลสำรวจ ผลวิเคราะห์ และแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4556  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-03-2561 11:57:53  ส่งผลสำรวจ ผลวิเคราะห์ และแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4555  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-03-2561 11:57:53  ส่งผลสำรวจ ผลวิเคราะห์ และแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4554  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-03-2561 11:57:53  ส่งผลสำรวจ ผลวิเคราะห์ และแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4553  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-03-2561 11:57:53  ส่งผลสำรวจ ผลวิเคราะห์ และแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4552  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-03-2561 11:57:53  ส่งผลสำรวจ ผลวิเคราะห์ และแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] 53 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |