กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

4134  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  24-12-2560 07:43:53  ส่งคืน MPI เดือน ต.ค.60-พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4133  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  24-12-2560 07:41:37  ส่งคืน MPI เดือน ต.ค.60-พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4132  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  24-12-2560 07:41:17  ส่งคืน MPI เดือน ต.ค.60-พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4131  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  22-12-2560 11:39:39  สวนจิกส่ง mpi  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4130  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  22-12-2560 10:29:06  ประชุมสุขภาพจิต  มีไฟล์แนบ ด่วน
4129  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-12-2560 10:29:06  ประชุมสุขภาพจิต  มีไฟล์แนบ ด่วน
4128  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-12-2560 10:29:06  ประชุมสุขภาพจิต  มีไฟล์แนบ ด่วน
4127  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-12-2560 09:36:57  รง5ส06ธันวา60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4126  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  21-12-2560 13:24:35  ส่งเบิกยาประจำเดือน ธันวาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
4125  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-12-2560 12:55:32  แจ้งแนวทางเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ภายในเครืข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
4124  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-12-2560 12:55:32  แจ้งแนวทางเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ภายในเครืข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
4123  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-12-2560 12:55:32  แจ้งแนวทางเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ภายในเครืข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
4122  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-12-2560 12:55:32  แจ้งแนวทางเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ภายในเครืข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
4121  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-12-2560 12:55:32  แจ้งแนวทางเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ภายในเครืข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
4120  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-12-2560 12:55:32  แจ้งแนวทางเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ภายในเครืข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
4119  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  18-12-2560 12:55:32  แจ้งแนวทางเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ภายในเครืข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
4118  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-12-2560 12:54:37  ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  มีไฟล์แนบ ด่วน
4117  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-12-2560 12:54:37  ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  มีไฟล์แนบ ด่วน
4116  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-12-2560 12:54:37  ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  มีไฟล์แนบ ด่วน
4115  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-12-2560 12:54:37  ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  มีไฟล์แนบ ด่วน
4114  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-12-2560 12:54:37  ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  มีไฟล์แนบ ด่วน
4113  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-12-2560 12:54:37  ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  มีไฟล์แนบ ด่วน
4112  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  18-12-2560 12:54:37  ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  มีไฟล์แนบ ด่วน
4111  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-12-2560 12:53:42  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
4110  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-12-2560 12:52:24  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
4109  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-12-2560 12:52:24  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
4108  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-12-2560 12:52:24  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
4107  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-12-2560 12:52:24  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
4106  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-12-2560 12:52:24  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
4105  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-12-2560 12:52:24  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 57 [58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |