กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

3864  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3863  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3862  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3861  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3860  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3859  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3858  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3857  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3856  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3855  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3854  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3853  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3852  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3851  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3850  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3849  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3848  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3847  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง รพ.สต.เมืองเปลือย  31-10-2560 10:32:55  เงินเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3846  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-10-2560 11:18:21  รง5ส06ตุลาคม2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3845  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  30-10-2560 09:32:43  สวนจิกส่ง mpi  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3844  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  25-10-2560 13:27:52  MPI ก.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3843  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-10-2560 12:03:48  เฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3842  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-10-2560 12:03:48  เฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3841  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  25-10-2560 12:03:48  เฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3840  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-10-2560 12:03:48  เฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3839  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  25-10-2560 12:03:48  เฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3838  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  25-10-2560 12:03:48  เฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3837  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-10-2560 12:03:48  เฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3836  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  25-10-2560 10:32:07  MPI เดือน กันยายน2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3835  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-10-2560 09:09:46  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕60 ครั้งที่ 2 ( ๑ ตุลาคม ๒๕60 )  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] 66 [67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |