กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4087  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.บ้านบาก  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4086  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4085  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.สวนจิก  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4084  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองใหญ่  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4083  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4082  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองแวงควง  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4081  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  12-12-2560 10:48:21  แนวทางการใช้ยาสมุนไพรเป็น First line drug  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4080  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.บ้านบาก  12-12-2560 10:26:55  แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (Antibiotic smart use)  มีไฟล์แนบ ด่วน
4079  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  12-12-2560 10:26:55  แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (Antibiotic smart use)  มีไฟล์แนบ ด่วน
4078  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.สวนจิก  12-12-2560 10:26:55  แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (Antibiotic smart use)  มีไฟล์แนบ ด่วน
4077  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองใหญ่  12-12-2560 10:26:55  แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (Antibiotic smart use)  มีไฟล์แนบ ด่วน
4076  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  12-12-2560 10:26:55  แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (Antibiotic smart use)  มีไฟล์แนบ ด่วน
4075  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองแวงควง  12-12-2560 10:26:55  แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (Antibiotic smart use)  มีไฟล์แนบ ด่วน
4074  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  12-12-2560 10:26:55  แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (Antibiotic smart use)  มีไฟล์แนบ ด่วน
4073  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  12-12-2560 09:28:32  เบิกเงินเวรเดือนพฤศจิกายน60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4072  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  09-12-2560 15:51:07  43 แฟ้มเดือน พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4071  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  09-12-2560 15:51:07  43 แฟ้มเดือน พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4070  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  08-12-2560 14:22:48  MPI เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4069  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  08-12-2560 13:48:15  43 แฟ้มเดือน พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4068  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  08-12-2560 13:38:50  06ส่งMPIพย2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4067  รพ.สต. หนองแวงควง รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  08-12-2560 11:01:02  รพ.สต.หนองแวงควง ส่งรายงาน เบิกจ่ายยา ประจำเดือน พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4066  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  07-12-2560 15:53:25  รายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4065  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  07-12-2560 15:14:07  ส่ง MPI เดือน พฤศจิกายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
4064  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  06-12-2560 16:07:24  แจ้งแนวทางการดําเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4063  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  06-12-2560 16:07:24  แจ้งแนวทางการดําเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4062  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  06-12-2560 16:07:24  แจ้งแนวทางการดําเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4061  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  06-12-2560 16:07:24  แจ้งแนวทางการดําเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4060  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  06-12-2560 16:07:24  แจ้งแนวทางการดําเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4059  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  06-12-2560 16:07:24  แจ้งแนวทางการดําเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4058  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  06-12-2560 16:07:24  แจ้งแนวทางการดําเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] 69 [70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |