กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4020  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  23-11-2560 11:59:53  อบรม ผช. 372  มีไฟล์แนบ ด่วน
4019  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-11-2560 11:59:53  อบรม ผช. 372  มีไฟล์แนบ ด่วน
4018  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-11-2560 14:47:21  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว (Cold-weather relate death surveillance)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4017  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-11-2560 14:47:21  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว (Cold-weather relate death surveillance)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4016  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-11-2560 14:47:21  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว (Cold-weather relate death surveillance)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4015  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-11-2560 14:47:21  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว (Cold-weather relate death surveillance)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4014  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-11-2560 14:47:21  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว (Cold-weather relate death surveillance)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4013  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  21-11-2560 14:47:21  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว (Cold-weather relate death surveillance)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4012  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-11-2560 14:47:21  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว (Cold-weather relate death surveillance)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4011  Pailin สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-11-2560 14:25:58  เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างครอบครัวสุขภาดดีวิถีธรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4010  Pailin สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-11-2560 14:25:58  เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างครอบครัวสุขภาดดีวิถีธรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4009  Pailin สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-11-2560 14:25:58  เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างครอบครัวสุขภาดดีวิถีธรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4008  Pailin สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-11-2560 14:25:58  เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างครอบครัวสุขภาดดีวิถีธรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4007  Pailin สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-11-2560 14:25:58  เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างครอบครัวสุขภาดดีวิถีธรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4006  Pailin สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  21-11-2560 14:25:58  เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างครอบครัวสุขภาดดีวิถีธรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4005  Pailin สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-11-2560 14:25:58  เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างครอบครัวสุขภาดดีวิถีธรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4004  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-11-2560 14:09:11  หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการเกี่ยวการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4003  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-11-2560 14:09:11  หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการเกี่ยวการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4002  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-11-2560 14:09:11  หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการเกี่ยวการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4001  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-11-2560 14:09:11  หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการเกี่ยวการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
4000  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-11-2560 14:09:11  หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการเกี่ยวการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3999  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  21-11-2560 14:09:11  หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการเกี่ยวการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3998  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-11-2560 14:09:11  หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการเกี่ยวการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3997  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-11-2560 14:07:26  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒  มีไฟล์แนบ ด่วน
3996  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-11-2560 14:07:26  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒  มีไฟล์แนบ ด่วน
3995  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-11-2560 14:07:26  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒  มีไฟล์แนบ ด่วน
3994  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-11-2560 14:07:26  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒  มีไฟล์แนบ ด่วน
3993  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-11-2560 14:07:26  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒  มีไฟล์แนบ ด่วน
3992  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  21-11-2560 14:07:26  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒  มีไฟล์แนบ ด่วน
3991  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-11-2560 14:07:26  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 71 [72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |