กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

3684  ิbanjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  27-09-2560 11:32:50  ขอความร่วมมือสรุปการการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3683  ิbanjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  27-09-2560 11:32:50  ขอความร่วมมือสรุปการการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3682  ิbanjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-09-2560 11:32:50  ขอความร่วมมือสรุปการการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3681  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3680  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3679  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3678  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3677  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3676  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3675  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3674  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  27-09-2560 10:27:15  ส่ง MPI เดือน สิงหาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3673  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  22-09-2560 15:09:46  MPI เดือน สิงหาคม 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3672  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  20-09-2560 13:18:11  ขอให้ส่งรายงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 4/2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3671  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  20-09-2560 13:18:11  ขอให้ส่งรายงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 4/2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3670  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  20-09-2560 13:18:11  ขอให้ส่งรายงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 4/2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3669  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  20-09-2560 13:18:11  ขอให้ส่งรายงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 4/2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3668  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-09-2560 13:18:11  ขอให้ส่งรายงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 4/2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3667  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  20-09-2560 13:18:11  ขอให้ส่งรายงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 4/2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3666  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  20-09-2560 13:18:11  ขอให้ส่งรายงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 4/2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3665  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  20-09-2560 10:50:32  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3664  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  20-09-2560 10:50:32  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3663  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  20-09-2560 10:50:32  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3662  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  20-09-2560 10:50:32  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3661  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  20-09-2560 10:50:32  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3660  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  20-09-2560 10:50:32  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3659  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  20-09-2560 10:50:32  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3658  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-09-2560 13:14:18  การกำหนดพื้นที่เสี่ยง ในการเกิดโรคและภัยสุขภาพ ตำบลศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3657  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  13-09-2560 10:05:06  สวนจิกส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3656  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  12-09-2560 20:56:25  43 แฟ้ม ส.ค.60 โพธิ์ทอง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3655  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  12-09-2560 16:56:27  43 แฟ้มเดือน ส.ค.60   มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] 72 [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |