กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

3877  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3876  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3875  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3874  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3873  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3872  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3871  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  02-11-2560 09:36:59  43 แฟ้ม เพื่อเบิกยา  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3870  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  01-11-2560 22:16:59  ส่งเบิกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ต.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3869  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  01-11-2560 12:08:08  แผนปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3868  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3867  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3866  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3865  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3864  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3863  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3862  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3861  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3860  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3859  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3858  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3857  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3856  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3855  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  31-10-2560 15:51:25  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3854  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3853  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3852  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3851  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3850  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3849  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
3848  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  31-10-2560 15:50:22  แนวทางการดําเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 76 [77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |