กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

3084  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  11-04-2560 14:33:05  MPI มีนาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3083  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-04-2560 14:43:09  แจ้งแนวทางการขอรับรองมาตราฐานงานสุขศึกษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3082  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-04-2560 14:43:09  แจ้งแนวทางการขอรับรองมาตราฐานงานสุขศึกษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3081  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-04-2560 14:43:09  แจ้งแนวทางการขอรับรองมาตราฐานงานสุขศึกษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3080  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-04-2560 14:43:09  แจ้งแนวทางการขอรับรองมาตราฐานงานสุขศึกษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3079  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-04-2560 14:43:09  แจ้งแนวทางการขอรับรองมาตราฐานงานสุขศึกษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3078  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-04-2560 14:43:09  แจ้งแนวทางการขอรับรองมาตราฐานงานสุขศึกษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3077  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-04-2560 14:43:09  แจ้งแนวทางการขอรับรองมาตราฐานงานสุขศึกษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3076  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-04-2560 14:35:16  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3075  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-04-2560 14:35:16  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3074  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-04-2560 14:35:16  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3073  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-04-2560 14:35:16  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3072  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-04-2560 14:35:16  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3071  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-04-2560 14:35:16  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3070  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-04-2560 14:35:16  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3069  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  10-04-2560 10:56:08  สวนจิกส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3068  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-04-2560 10:31:28  แบบเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3067  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-04-2560 10:29:16  แบบเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3066  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-04-2560 10:29:16  แบบเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3065  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-04-2560 10:29:16  แบบเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3064  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-04-2560 10:29:16  แบบเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3063  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-04-2560 10:29:16  แบบเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3062  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-04-2560 10:29:16  แบบเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3061  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-04-2560 10:29:16  แบบเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3060  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  10-04-2560 09:41:09  43แฟ้ม มี.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3059  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม สสอ.ศรีสมเด็จ  10-04-2560 09:37:44  ตัวอย่างสรุปคะแนน ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3058  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.บ้านบาก  10-04-2560 09:37:44  ตัวอย่างสรุปคะแนน ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3057  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  10-04-2560 09:37:44  ตัวอย่างสรุปคะแนน ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3056  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.สวนจิก  10-04-2560 09:37:44  ตัวอย่างสรุปคะแนน ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3055  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองใหญ่  10-04-2560 09:37:44  ตัวอย่างสรุปคะแนน ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91] 92 [93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |